نشست دبیر بنیاد عفاف وحجاب استان بوشهر با معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر

نشست دبیر بنیاد عفاف وحجاب استان بوشهر با معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر

شناسه خبر : 71391

1397/08/07

تعداد بازدید : 276

نشست دبیر بنیاد عفاف وحجاب استان بوشهر با معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر
نشست دبیر بنیاد عفاف وحجاب استان بوشهر با معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان در تاریخ 7/8/97 روز دوشنبه در دفتر عفاف وحجاب استان

در این نشست قرار شد بنیاد عفاف وجحاب ودانشگاه علوم پزشکی با همکاری همدیگر فضای بیمارستانها،مطب ها ، مراکز بهداشت وداروخانه هارا در مرحله اول همکاری مشترک ساماندهی کنند وفضای پوشش وعفاف زنان را به حد معقول برسانند .

معاونت فرهنگی دانشگاه گفتند که  بیشترهدف ما دانشجویان هستند که در آینده قشر موثری در جامعه خواهند بود