طرح پوشش عفیفانه

طرح پوشش عفیفانه با روی کرد مقایسه

شناسه خبر : 71402

1396/12/08

تعداد بازدید : 3414

طرح پوشش عفیفانه با روی کرد مقایسه
ارائه طرحی به عنوان عفاف وحجاب و امنیت روانی جامعه از طرف یکی از طلبه های جوان شهر بوشهر جهت استفاده در اماکن عمومی وتفریحی در ایام عید نوروز در شهر

ارائه طرحی به عنوان عفاف وحجاب و امنیت روانی جامعه از طرف یکی از طلبه های جوان شهر بوشهر جهت استفاده در اماکن عمومی وتفریحی در ایام عید نوروز در شهر